Saaristolinnut ilmentävät näkyvästi meriluontoa

Saariston pesimälinnusto on yksi näkyvimmistä ja parhaiten tunnetuista meriluonnon ilmentymistä. Kookkaat ja helposti tunnistettavat linnut ovat yksi harrastetuimmista eliöryhmistä maassamme.


Suomessa esiintyvistä linnuista saaristolinnuiksi lasketaan perinteisesti rannikolla pesivät sorsa-, lokki-, tiira- ja ruokkilinnut, sekä kahlaajat. Saaristossa voi myös tavata petolintuja, kuten merikotkia ja sääksiä.

Kymmenet vapaaehtoiset osallistuvat vuosittain saaristolintujen pesimälaskentoihin, joiden avulla seurataan lintukantojen kehittymistä. Artkisten lintujen muuton, eli arktikan, seuraaminen on monen luontoharrastajan vuoden kohokohta. 

Linnuilla, varsinkin sorsalinnuilla, on ollut historiassamme erittäin tärkeä rooli ihmisten ravintona. Linnustus on edelleen nykypäivänä tärkeä osa saaristolaiskulttuuriamme.

Lintu etsii ruokaa matalasta vedestä hietikolla
Kahlaajat viihtyvät Hailuodon hietikolla

Itämeri tarjoaa levähdyspaikan sekä ravintoa

Pesimälinnuston lisäksi merialueillamme levähtää suuret määrät lintuja, kuten alleja, varsinkin syysmuuton aikaan. Jäätalvien vähetessä eteläisen Suomen merialueet tulevat nostamaan merkitystään talvehtimisalueina.

Linnut hyödyntävät Itämerta pesimäympäristönään, josta ne löytävät metsäiset saaret ja rantaruovikot sekä ulkosaariston puuttomat luodot. Tämän lisäksi meri tarjoaa ravintoa, kuten sinisimpukoita ja kalaa.

Luonnonsuojelulaki ja lintudirektiivi suojelevat lintulajeja

Lintukantojen tila kuvastaa osaltaan myös Itämeren tilaa. Esimerkiksi haahka on vähentynyt mm. lisääntyneen saalistuspaineen takia, kun taas merimetso on yleistynyt. Osasyyksi muutokseen on arveltu kasvaneet särkikalamäärät.

Osa lajeista tarvitsee suojelua uhanalaisuutensa vuoksi. Siksi mm. luonnonsuojelulaki, EU:n lintudirektiivi ja suojelualueet suojelevat niitä.

Tiira liihottaa taivaalla