Metsähallitus vastaa valtion maa- ja vesialueiden hoidosta

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Se hoitaa ja kehittää vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita niin, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.


Metsähallitus koostuu liiketoimintayksiköistä sekä julkisia hallintotehtäviä hoitavista Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-vastuualueista.

Luontopalvelut vastaa luonnonsuojelualueista sekä kulttuuriperintökohteista

Luontopalvelut hoitaa lähes koko maan luonnonsuojelualueita, kuten kaikkia kansallispuistoja, luonnonpuistoja, valtion retkeilyalueita sekä Lapin laajoja erämaa-alueita. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista alueillaan sijaitsevista kulttuuriperintökohteista.

Lisäksi Luontopalvelut vastaa useiden merkittävien uhanalaisten lajien, kuten saimaannorpan ja maakotkan suojelusta. Se tuottaa peruspalvelut retkeilijöille, jotta luonto on kaikille helppo ja innostava retkikohde.

Meritiimi tuottaa tietoa meri- ja rannikkoluonnosta

Luontopalveluiden meritiimi tuottaa laji- ja luontotyyppitietoa Itämeren meri- ja rannikkoluonnosta. Tietoa käytetään esimerkiksi valtion omistamien merialueiden hoidon ja kestävän käytön suunnittelussa, jossa fokuksessa ovat etenkin virkistyskäyttö ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelu.

 Rakkohaurua ja viherleviä kalliopohjassa.
Itämeren vedenalaista luontoa.

Luontopalvelut tekee monipuolista luontotyötä

Metsähallitus toteuttaa osaltaan Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU). Se tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa ja on mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Luontopalvelut tekee myös alueiden hoidon ja käytön suunnittelua sekä seuraa lajeja ja luontotyyppejä. Lisäksi se osallistuu uhanalaisuusarviointeihin ja direktiiviraportointeihin sekä merien- ja vesienhoidonseurantoihin liittyvään toimintaan ja toimenpiteiden toteuttamiseen.