Kestävää kasvua sinisestä biotaloudesta

Sinistä biotaloutta on meriluonnonvarojen kestävä käyttö ja siihen perustuva liiketoiminta. Parhaimmillaan sininen biotalous jopa parantaa meren tilaa. Suomen siniset resurssit Itämerellä ovat mittavat, mutta alihyödynnetyt. 


Biotaloudella viitataan uusiutuvien raaka-aineiden turvin toteutuvaan taloudelliseen kasvuun. Kun termin eteen lisätään sininen, siirrytään veteen perustuvien elinkeinojen puolelle.

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja siihen liittyvään osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Sinistä biotaloutta ovat niin vesiviljely, kalastus, merienergian tuotanto kuin matkailukin. Siniseen biotalouteen lasketaan kuuluvaksi myös meriluonnonvaroihin liittyvä teknologia ja osaaminen.

Suomella on mittavat siniset resurssit. Joet, järvet ja Itämeri ovat toistaiseksi vielä alihyödynnetty voimavara. Potentiaalia on mm. ruuan- ja energiantuotannossa, matkailussa ja virkistyksessä. 

Nykyisin hyödyntämättömät eliöryhmät ja materiaalisivuvirrat tarjoavat mahdollisuuden erilaisten lisäarvotuotteiden, kuten ravintolisien tai kosmetiikan, kehittämiseksi. Hyödynnettäviä eliöryhmiä ovat esimerkiksi levät. Materiaalisivuvirtoja ovat taas muun muassa kalanperkeet.

Meren hyvä tila on sinisen biotalouden perusta

Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee sinisen biotalouden tuotteiden ja palveluiden kehittymistä ja markkinointia. Itämerellä tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että sinisen biotalouden kehittämisen tulee olla sopusoinnussa Itämeren tilan parantamisen kanssa.

Sinisen biotalouden toimet parhaimmillaan myös edistävät Itämeren tilan paranemista. Esimerkiksi kalastuksen mukana vesistöistä poistuu ravinteita. Tämä taas auttaa vähentämään rannikkovesien rehevöitymistä.

 Tahkoluodon tuulivoimalapuistoa
Merituulivoima tarjoaa mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuotantoon.

Sinisessä biotaloudessa on paljon kasvupotentiaalia

Sinisen biotalouden kasvupotentiaali on huima. Vielä tällä hetkellä sinisen biotalouden kivijalka on kalatalous. Se työllisti Suomessa noin 2 500 henkilötyövuotta vuonna 2017 (Kalatalouden toimialakatsaus 2019).

Kalatalousyritysten yhteenlasketut tuotot olivat noin 960 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäkasvua odotetaan vesibiomassoihin pohjautuvista lisäarvotuotteista sekä vesiin liittyvistä hyvinvointipalveluista.

 Kaloja jäissä
Kaupallinen kalastus on keskeinen osa sinistä biotaloutta.

Uusia ratkaisuja Itämeren tilan parantamiseksi

Kalansaaliiden mukana vesistöistä poistuu fosforia ja typpeä. Kalastus onkin toistaiseksi merkittävin ravinteiden poistaja Itämerestä. 

Lisäksi kalankasvatuksen rehevöittäviä päästöjä on saatu leikattua huomattavasti 1990-lukuun verrattuna. Uusia laitoksia suunnitellaankin matalien rannikkovesien sijaan avomerelle tai kokonaan suljettuihin, ekologisesti kestäviin kiertovesilaitoksiin maalle.

Siniseen biotalouteen kuuluvasta teknologisesta kehityksestä odotetaan uusia ratkaisuja esimerkiksi sinileväongelmaan tai ravinteiden poistamiseksi pohjasedimenteistä.