Framtidens bullerbekämpning kräver havsplanering och kompromisser

Att bekämpa det buller som orsakats av människan är besvärligt eftersom de ekonomiska aspekterna så ofta står i konflikt med de ekologiska.


Inom Finlands havsförvaltning mäts undervattensbullret med hjälp av två miljöindikatorer som visar hur bullret utvecklas och vilka effekter det har.

Undervattensbuller från verksamhet som är viktig för människor och ekonomi

Sjöfarten är en grundpelare för Östersjöstaternas ekonomi och begränsningar av den skulle få allvarliga ekonomiska följder. Det gamla talesättet att ”Finland är en ö” håller fortfarande streck. En mycket stor del av vår utrikeshandel sker till sjöss.

Idag pågår en het debatt om vindkraftsparkernas bullereffekter. Hittills har man inte lyckats nå enighet om eventuella skadliga hälsoföljder och eftersom de producerar ren energi kommer de att fortsätta att öka.

Det storskaliga utbyggandet av Östersjöns kustområden och uttag av extra material från havsbotten t.ex. för hamnar, terminaler och bostadsområden kommer också att fortsätta. Detta gäller särskilt i tillväxtcentra där byggnadsmarken håller på att ta slut.

Bullret kan knappast stoppas, men kanske dämpas

Med tanke på havsdjurens framtid borde vi åtminstone försöka begränsa bullret regionalt. Områden som är viktiga för havsdjurens förökning borde, så gott det går, befrias från människoalstrade ljud. Buller kan också reduceras genom att schemalägga aktiviteterna utanför djurens förökningsperioder.

Det människoframkallade bullret kan också vara skadligt för näringar som är beroende av havets tillstånd, till exempel fiske, turism och rekreation. Var och en av dessa sektorer har sina egna krav på mängden buller som observeras till sjöss. Därför borde vi försöka åstadkomma kompromisser. Det skulle vara viktigt att sträva till att anpassa havets ekosystemtjänster på ett sådant sätt att bullret orsakar minsta möjliga störning för marint liv.