Östersjön är en skattkammare för havsforskare

Forskning avslöjar ständigt ny information om havets unika förhållanden, men också om det som belastar det. I Finland främjas havsforskningen av ett omfattande nätverk av forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor. Målet är ett levande och välmående hav.


Östersjön forskas eftersom havet är viktigt för oss. Forskningen ger den kunskap vi behöver för att skydda havet och utnyttja dess naturresurser hållbart. Genom forskning lär vi oss att förstå och utveckla växelverkan mellan havet och människan. Både havet och människan gynnas.

I samhället görs många typer av beslut som berör havet. Besluten är ekonomiska och politiska och gäller till exempel sjöfarten, kulturen och skyddet av havets miljö. Alla dessa beslut måste stöda sig på forskningsdata. Genom att förena de olika målen skapas ett förhållande mellan människan och Östersjön på ett hållbart sätt.

Politiken och samhället behöver forskningens resultat

Östersjön utforskas ur många olika perspektiv. En del av forskningen fokuserar på havets natur och dess förändringar. På andra håll undersöks användningen av havet eller det maritima kulturarvet. Forskning letar också efter sätt att upprätthålla och förbättra Östersjöns tillstånd.

Utgående från forskningsresultaten kan vi producera uppskattningar och prognoser för havet och dess användning. Dessa behövs när man utarbetar en havspolitik och överväger hur man ska genomföra den.

Havet utforskas också utgående från metoderna inom samhällsvetenskap och ekonomi. Denna typ av forskning bedömer havets betydelse och dess fördelar för människan. Fördelarna tillhandahålls genom så kallade ekosystemtjänster.

Havsforskningen förenar och ger en helhetssyn

Havsforskningen förenar olika forskningsområden och forskningsinstitut. Samarbete är lönsamt eftersom forskningen är mödosam och forskningsobjekten är ofta besvärligt belägna. Till exempel på forskningsfartyget Aranda jobbar vattenkemister, klimatforskare, marinbiologer och maringeologer sida vid sida, året runt. Varje forskningsprojekt bidrar med viktig information för skydd och användning av havet.

Ett exempel på ett fungerande samarbete på toppnivå är det så kallade Finmari-konsortiet. Finmari samlar forskare från olika sektorer och institutioner för att gemensamt utveckla och koordinera havsforskningen.

Östersjön är ett internationellt hav. Finska forskare är aktiva på den internationella arenan för havsforskning och skydd. I dessa sammanhang är Finlands mål att öka vetenskaplig kunskap och förståelse om havet.