Havsförvaltningsplaner och -program styr skyddet av Östersjön

I Finland bygger havsvården på en nationell havsförvaltningsplan som uppdateras vart sjätte år. Planen består av tre delar: en uppskattning av nuläget och mål för framtiden, ett uppföljningsprogram och ett åtgärdsprogram.


Uppgörandet av en havsförvaltningsplan stadgas i lagen om vattenvårds- och havsförvaltningen. Planen uppfyller också EU:s krav på en marin strategi för varje medlemsland.

Övervakningsprogrammet ger kunskap om havets tillstånd och dess utveckling

Övervakningsprogrammet som ingår i den marina förvaltningsplanen utvärderar havets tillstånd med hjälp av olika indikatorer som kallas kvalitativa deskriptorer. Om dessa visar att havets tillstånd i vissa avseenden är svagt måste man hitta lösningar för att förbättra det.

Övervakningsprogrammet har ett antal kvalitativa deskriptorer som beskriver bland annat biodiversiteten, fiskbestånden, eutrofieringen och förekomsten av skadliga ämnen.

Åtgärdsprogrammet bedömer den nuvarande havsförvaltningen och föreslår nya åtgärder

Åtgärdsprogrammet bedömer tillräckligheten av de nuvarande havsförvaltningsåtgärderna och presenterar vid behov nya åtgärder för att de kvalitativa målen ska uppnås. Åtgärdsprogrammet styr alltså i hög grad Finlands havsförvaltning.

Det nuvarande åtgärdsprogrammet gäller åren 2016–2022. Syftet är att minska människans skadliga effekter på havet och förbättra havsnaturens tillstånd genom direkta förvaltningsåtgärder. Slutmålet är ett hav med god ekologisk status.

Programmet fokuserar främst på att trygga havsnaturens biodiversitet och få slut på övergödningen. Många andra problem tas också upp, allt från läkemedel i vattnet till riskerna med oljetransporter.

Hundratals konkreta åtgärder

Åtgärdsprogrammet innehåller hundratals detaljerade konkreta åtgärder bland annat för att minska näringsbelastningen, nedskräpningen, undervattensbullret och utsläpp av farliga ämnen.

Programmet reglerar också fiske och jakt, samt skyddar förekomsten av särskilt ömtåliga arter och livsmiljöer. Åtgärderna inkluderar också upprättandet av en plan för att förhindra invandring och spridning av främmande arter.

Åtgärdsplan för hela Östersjön

Eftersom Östersjön är ett internationellt hav måste havsförvaltningen ske i samarbete med andra kuststater. Kuststaternas gemensamma mål ingår i HELCOM:s åtgärdsplan för skyddet av Östersjön.

Planen godkändes 2017. Den del av planen som gäller näringsbelastningen ratificerades 2013. Varje land följer upp hur planen förverkligas och planen uppdateras som bäst.