Forskningsfartygen Aranda och Geomari samlar information om havet och havsbotten

Finsk havsforskning bedrivs av två forskningsfartyg, Aranda och Geomari. De är välutrustade fartyg som observerar havet och havsbotten och tar olika prover. Aranda är planerad för havsforskning och erbjuder mångsidiga möjligheter för krävande forskning medan Geomari är specialutrustad för maringeologiska undersökningar.


Dagens Aranda är Finlands fjärde havsforskningsfartyg

Havsforskningsfartyget Aranda sjösattes 1989. Fartygets hemhamn är Helsingfors och det administreras av Finlands miljöcentral.

Dagens Aranda är det tredje forskningsfartyget med samma namn, och Finlands fjärde havsforskningsfartyg. Före de tre Aranda-fartygen förfogade havsforskarna över ett ångfartyg vid namn Nautilus.

Aranda är ett modernt, isförstärkt forskningsfartyg. Fartyget är planerat för forskning av Östersjön, men det kan också operera i isperiferin i arktiska hav. Aranda har gjort forskningsexpeditioner till både Nordatlanten och Antarktis. Fartyget har kojplatser för 27 forskare.

Skräddarsytt för krävande havsforskning

Aranda lämpar sig för mångvetenskaplig havsforskning året runt. På fartyget utförs både biologisk, fysikalisk och kemisk havsforskning. Det används också för maringeologisk och hydroakustisk forskning, t.ex. mätning av undervattensbuller.

Aranda har väl utrustade laboratorieutrymmen i vilka man kan analysera prover under resan. Ett skräddarsytt databehandlingssystem möjliggör även bearbetning av resultaten ombord. I utrustningen ingår apparatur för mottagning av satellit- och väderbilder och en egen mångsidig väderstation.

Själva driften är högt automatiserad vilket betyder att den nuvarande Aranda inte behöver lika stor besättning som sina föregångare. Aranda är mycket manövrerbar och det datorstyrda positioneringssystemet håller fartyget exakt på rätt plats vid observationspunkterna.

Kontinuerligt underhåll garanterar Arandas funktionalitet och aktualitet

Aranda undergår ett kontinuerligt underhållsarbete. År 2007 förnyades kommandobryggan. Näst i tur var mässen och salongen, följda av en modernisering av laboratorierna 2012.

Åren 2017–2018 grundrenoverades fartyget på Raumo varv. Fartyget förlängdes för att få utrymme för större forsknings- och laboratorieutrymmen. Fartyget gjordes också tystare och en ny hydroakustisk apparatur installerades.

Det maringeologiska forskningsfartyget Geomari karterar och undersöker havsbotten

Geomari är ett maringeologiskt forskningsfartyg. Fartyget byggdes för Geologiska forskningscentralen (GTK) och Finlands Marin av företaget Mobimar Oy. Geomari som är en aluminiumkatamaran blev färdig 2003.

Geomari används gemensamt av GTK och Marinen för att kartlägga och undersöka havsbotten. Fartyget är byggt för att operera ute till havs inom Finlands territorialvatten. Vid planeringen beaktades också behovet av kartering och utforskning av grunda havsområden.

Vid förarhytten har Geomari en mätcentral för forskningens behov. Akterdäcket är öppet med lyftkranar och plats för mätinstrument, provtagning och vinschar. Fartyget har kojplatser för sex personer.

Ekolod av flera typer

Geomari har en mångsidig forskningsutrustning, till exempel ett modernt akustisk-seismiskt ekolodssystem. Systemet innehåller både sidavsökande, flerstråle- och sedimentekolod med olika frekvens vilka producerar profiler av substanser under havsbotten.

Geomari har också redskap för provtagning av fasta material, vilket behövs vid geologiska undersökningar av havsbotten, samt mätapparatur för undersökning av bottenmaterialets stratifieringsprocesser.

Ett av fartygets specialredskap är ett ”frifallsspett” som fälls ner på botten och ger direkt information bl.a. om sedimentlagrens geofysikaliska egenskaper såsom skjuvhållfasthet, permeabilitet och portryck. Geomari har också ett eget våtlaboratorium vars utrustning kan anpassas till olika forskningsbehov.