Fiskbestånden på Åland

Östersjön är ett brackvattensområde där salthalten minskar från 30 ‰ i Kattegatt/Skagerack till cirka 2 ‰ i Bottniska viken. Få arter är anpassade specifikt till brackvatten. Största delen av Östersjöns fauna och flora härstammar antingen från marina miljöer med hög salthalt eller från sötvattensområden.


Salthaltsgradienten i Östersjön innebär att antalet arter minskar från Kattegatt och Skagerack till Bottniska viken. I de två förstnämnda områdena dominerar marina arter, medan det i Bottniska viken är sötvattensarter som dominerar. Den allmänt låga salthalten gör Östersjön till ett artfattigt hav.

 En nästan äggformad sjurygg mot stenbottnen.
Sjurygg (Cyclopterus lumpus).

Vattnen kring Åland har en salthalt på ca 5–6 ‰ och här förekommer en blandning av både salt- och sötvattensarter. I finska förhållanden är antalet fiskarter som förekommer vid Åland stort, då vi har många gemensamma sötvattensarter men också marina arter som inte förekommer i övriga Finland. I de åländska vattnen påträffas även flera vandringsfiskarter som har uppväxtområden här, men som leker på andra håll i Sverige och Finland.

Fram till år 2018 har 58 fiskarter påträffats vid Åland. Av dessa är 16 sötvattensarter, 28 marina arter och 8 vandringsarter. Dessutom har 6 införda eller invandrade arter påträffats på Åland.

 Den fläckiga oxsimpan är väl kamouflerad mot stenarna.
Oxsimpa (Taurulus bubalis).

Marina arter

Jämfört med Fasta Finland är salthalten hög vid Åland. Liknande salthalter förekommer även i södra Skärgårdshavet och i mynningen till Finska viken. Det här gör att marina arter är vanligast i dessa områden.

 Laken håller till nära bottnen.
Lake (Lota lota).

Strömming, vassbuk, storspigg, torsk och hornsimpa är vanliga marina fiskar på Åland. Här finns också småvuxna arter som lerstubb, sandstubb, tånglake, mindre havsnål, tångsnälla och kusttobis. Dessa arter påträffas sällan i vanliga fiskbragder, men de är vanliga trots det.

Nyligen upptäckte man att det i Östersjön finns två arter av flundra: skrubbskädda (Platichthys flesus) och Östersjöflundran (Platichthys solemdali). Östersjöflundran är vanligare på Åland, medan skrubbskäddan dominerar i södra Östersjön.

 Piggvarens glosögon ger färg åt dess svartvita kamouflagefärg.
Piggvar (Scophthalmus maximus).

På Åland finns dessutom många udda och rätt ovanliga arter. Eftersom de är små, fastnar de sällan i fiskeredskap och förblir därför okända för de flesta. Dessutom lever många av dem starkt knutna till ett liv på bottnen.

Arter som piggvar, svart smörbult, oxsimpa, sjurygg, sjustrålig smörbult och tångspigg påträffas regelbundet, medan vissa arter som t.ex. ringbuk, rödspätta, spetssjärtat långebarn och tejstefisk har observerats bara enstaka gånger. På öppet havet kan man dessutom träffa på arter som näbbgädda, kungstobis, makrill och ansjovis.

Läs mera

Fiskarter på Åland