Havsforskare har ett gemensamt mål: ett levande och välmående hav

Östersjön har lockat forskare från olika vetenskapsgrenar i årtionden. Förutom naturvetare rör sig bland annat marinarkeologer och historiker på havet. Det finns också mycket forskning om Östersjöns ekonomiska och kulturella betydelse. En del av forskningen är mycket praktisk och tjänar till exempel användningen och förvaltningen av havet.


På det breda forskningsfältet fungerar flera statliga forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor. Den teknologiska utvecklingen öppnar nya forskningsmöjligheter och involverar nya aktörer och samarbetspartners.

Havsforskning fokuserar på ekosystemets välmående

Traditionellt sett har varje forskningsorgan betraktat Östersjön från sin egen synvinkel, vare sig det handlar om fiskbestånd eller skyddet av hotad marin natur. De underliggande målen för forskningen kan delvis ha varit motsägelsefulla: till exempel kan ansträngningar för att öka användningen av havsbottenresurser ha undergrävt uppnåendet av de marina bevarandemålen.

Under de senaste åren har forskarna dock utökat samarbetet. Man har förstått att all forskning producerar värdefull information om Östersjön, oavsett motivationen bakom forskningen.

Det finns också enighet om forskningens slutmål: det viktigaste är att Östersjön bevaras som ett levande och fungerande ekosystem. Ett välmående hav gynnar alla: sjötrafiken, turismen och andra näringar, liksom också människorna i Östersjöregionen.

Östersjöforskningen är internationell

Finska havsforskare förenas numera via Finmari-konsortiet, som täcker hela havsforskningsområdet. Finmari skapar förbindelser mellan olika organisationer, möjliggör ett gemensamt bruk av forskningsutrustning och förbättrar därmed forskningens kvalitet och kostnadseffektivitet.

Finmari är en del av det europeiska nätverket för havsforskning. Naturligtvis har det finska forskarsamfundet också många andra förbindelser till Europa och Östersjöområdet, eftersom forskningsteman sällan följer gränser. Östersjöstaterna samordnar sitt övervakningsprogram för marin status genom miljökonventionen för Östersjöområdet (HELCOM). Själva övervakningen tjänar också vatten- och havsförvaltningen baserad på EU-direktiv.