Många aktörer bevarar vårt maritima kulturarv

Begreppet maritimt kulturarv är brett. Det inkluderar både det byggda och det arkeologiska kulturarvet, både på land och under vatten. På grund av att området är så brett involverar det kunniga personer från många olika branscher, allt från arkitekter till konservatorer, arkeologer och marinarkeologer.


Experterna inom olika områden främjar, var och en på sitt sätt, bevarandet, forskningen, informationsspridningen och medvetenheten om kulturarvet. Enligt grundlagen (731/1999) hör bevarandet av den kulturella miljön till alla. 

Museiverket leder arbetet för att bevara kulturarvet

Museiverket är en betydande kulturarvsaktör i Finlands havs- och insjöområden. Museiverkets avdelning för kulturmiljötjänster ansvarar tillsammans med museer med regionalt ansvar för expert- och myndighetstjänster som gäller det maritima kulturarvet.

Avdelningen deltar i områdesplaneringen, t.ex. planläggningen, och är en expertinstans på skyddsfrågor och vägledning för restaurering av skyddade byggnader. Syftet är också att tillhandahålla information om kulturmiljön och dess skydd, värderingar och möjligheter genom olika projekt.

Museiverket organiserar och övervakar de behövliga arkeologiska undersökningarna och beviljar tillstånd för arkeologiska utgrävningar.

Museiverkets marinarkeologer i Kotka.

Marinarkeologerna granskar nya fynd och övervakar kända objekt 

Museiverkets avdelning för kulturmiljötjänster har ett team av marinarkeologer som utför fältarbete under vattnet i hela Finland. Till teamets uppgifter hör att granska nya fynd och övervaka redan kända objekt. Den nya fynden är ofta historiska fartygsvrak.
Många forskningsprojekt utförs i samarbete med andra aktörer. Marinarkeologteamet deltar också i olika internationella projekt.

Fartyg som deltog i undersökningarna av vraket Vrouw Maria i Borstö hamn.

Samarbete med flera maritima aktörer 

Inom dagens marinarkeologi är privata konsulter viktiga producenter av information. I samband med vattenbyggnadsprojekt eller planläggning av vattenområden beställer de ansvariga instanserna ofta inventeringar och undersökningar av privata konsulter. Museiverket upprätthåller en lista över konsulter och kan ge råd vid beställning av marinarkeologiska arbeten.

Också vrakintresserade amatördykare och Finlands Marinarkeologiska Sällskap producerar information om undervattenskulturarvet. I Finland finns ett stort intresse för särskilt marinarkeologi. Museiverket arbetar för att fornlämningarna under vatten och all den information de innehåller ska bevaras och har som mål att också amatörerna ska respektera detta.

Också andra institutioner inom det maritima området, till exempel Forststyrelsen, Gränsbevakningen och sjöbevakningarna i Finska viken och Västra Finland producerar information om vårt kulturarv. Trafikledsverket kartlägger havsbottnarna och sjöbevakningarna övervakar fredade vrak vid sidan av sitt övriga arbete. Alla dessa aktörer är Museiverkets intressenter och samarbetspartners.

Biträdande professur i marinarkeologi vid Helsingfors universitet 

Hösten 2018 tillträdde Helsingfors universitets nyaste biträdande professor i marinarkeologi sin tjänst. I fortsättningen kommer programmet Kulturforskning också att innehålla kurser i marinarkeologi. Även Helsingfors universitet samarbetar med Museiverket.

Det maritima kulturarvet skyddas både av officiella instanser och amatörer 

Museiverket främjar skydd, hållbar reparation, förvaltning och användning av det byggda maritima kulturarvet i samarbete med landskapsmuseer, sjöfartsmuseer, Forststyrelsen, Trafikledsverket, försvarsmakten, miljömyndigheter och olika föreningar.  Många föreningar och privatpersoner gör ett värdefullt arbete för att bevara och iståndsätta det maritima byggnadsarvet och gamla traditionsfartyg.

Restaureringen av Finlands äldsta fyrbåk, Lökö båk, utanför Nystad utfördes av Utskärsföreningen rf.

Länk till marina aktörer i Finland: