Programmet VELMU uppmärksammar havets rikedomar

För många finländare blir mötet med olika arter mer konkret t.ex. under en skogstur. Det finns träd, fåglar, buskar och andra växter. Dessa är lätta att upptäcka eftersom vi befinner oss i samma element, på land.

Lasse Kurvinen – Suvi Kiviluoto

Kurvinen arbetar som specialplanerare på Forststyrelsen och Kiviluoto arbetar som forskare vid Finlands miljöcentral


Många söker sig också gärna ut till havs på sin fritid men från ett båtdäck är det inte så lätt att beundra landskapen under ytan. Ändå vimlar det av liv under ytan, precis som i skogen. Fiskar och sälar är verkligen inte havets enda invånare.

VELMU sammanställer den splittrade kunskapen om Östersjöns havsnatur

Undervattensforskningen har rätt långa traditioner i Finland, men information om vår kust har tillkommit ganska sporadiskt. I början av 2000-talet tog man itu med situationen i form av ett nytt program, VELMU (akronym för ”Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma”), på svenska ungefär: ”Inventering av den marina undervattensnaturens biodiversitet”). VELMU-programmet, som startades 2004, sammanställde gammalt material, ledde en serie forskningsprogram och styrde till sist ut på havet för att kartlägga förekomsten av olika arter och biotoper längs Finlands kust.

Målet för VELMUs första skede (VELMU 1, 2004–2015), var att skapa en allmän bild av arternas och biotopernas utbredning. Sedan 2016 har arbetet fortsatt under VELMU 2, vars tyngdpunkt ligger på inriktad kartläggning och omvandling av insamlat material till användbara kartprodukter.

VELMUs första skede producerade en omfattande karttjänst

Den omfattande kartläggningen under VELMUs första skede gav en uppfattning om arternas och biotopernas fördelning längs kusten. I det första skedet inriktades också uppföljningsundersökningarna till de artrikaste områdena.


Den information som VELMU samlat in har redan implementerats i bl.a. miljötillståndsprocesserna, havsplaneringen och planläggningen. Ett av de största framstegen i VELMUs första skede är VELMU-karttjänsten (på finska), som omfattande presenterar material som samlats in och producerats av VELMU. Karttjänsten används bland annat inom undervisningen och som stöd för planläggningen.

Ett annat viktigt resultat är utgivningen av boken Meren aarteet (Havets rikedomar) i syfte att öka medborgarnas förståelse för Östersjöns undervattensnatur. Boken är rikt illustrerad och texterna är populärt skrivna och riktade till allmänheten. Boken valdes också till WWF:s naturbok i Finland 2017.

 Dykaren knyter en lina under vattnet.
Dykning ger exakta uppgifter om undervattensarterna.

Andra skedet samlar djupgående information

Under VELMU-projektets andra skede inriktas fältundersökningarna till att samla kompletterande information.

Det stora material som redan finns har bland annat använts för statistisk prognosmodellering av hotade arter. Vid modellering kan kartläggning riktas till områden som är lämpliga för en viss art baserat på miljöförhållandena. Många hotade arter är beroende av en specifik miljö. Om vi är medvetna om de faktorer som påverkar artens förekomst, kan vi lättare leta efter de platser där den eventuellt förekommer. Detta sparar mycket tid och pengar vid kartläggning, då letandet efter en art inte är slumpmässigt.

VELMU hjälper till att identifiera viktiga naturplatser

Ett av målen med VELMU har från början varit att identifiera områden med högt naturvärde i marina områden. Ett annat mål har också varit att skydda dessa områden. VELMU-data har redan använts som underlag för grundandet av nya naturskyddsområden, t.ex. Porkala i Finska viken.

Modeller som bygger på material från VELMU har också använts för att bedöma placeringen av de existerande marina skyddsområdena. Analysen visar att nätverket av marina skyddsområden i Finland måste vidareutvecklas.

Mera mångsidig forskning behövs

Även om verksamheten hittills varit framgångsrik är arbetet för att skydda undervattensnatur fortfarande halvvägs. Uppgifterna som samlats in via VELMU ger en bild av situationen på en viss plats vid en viss tidpunkt, men säger ingenting om utvecklingen.

VELMUs undersökningar har också i hög grad koncentrerats till tiden efter midsommar, vilket kan ha lämnat en ofullständig bild av vårens arter. Nu behöver vi alltså både kompletterande undersökningar under olika årstider och upprepade mätningar för att förstå förändringarna under ytan.

Våra kunskaper om undervattensnaturen är ännu nya och integrationen i de administrativa processerna i ett tidigt stadium. Men det finns redan en mängd information tillgänglig för alla beslutsfattare och medborgare, både på nätet och i tryckt form.

Mera om VELMU-programmet på video: