Tre orsaker till varför vi behöver marinarkeologi

Denna lista beskriver tre viktiga skäl till varför marinarkeologi och maritima kulturarv är viktiga och vad var och en av oss borde veta om ämnet.

 1.

Vrak bevaras väl i Östersjön

Jämfört med resten av världen har Östersjön unika förhållanden för bevarande av gamla trävrak. I Östersjön vilar tusentals vrak från olika århundraden. En del av dem är har bevarats nästan oskadda med last och allt. Under mörka och syrefria förhållanden kan föremål i vrak förbli nästan oförändrade i hundratals år.

 22.

En del av vår historia finns på havsbotten

Sjöfarten och människans användning av havet har utformat Östersjöområdets historia. Mänskliga aktiviteter har lämnat spår, både på stränderna och under havsytan. Dessa olika lämningar skyddas och förvaltas som en del av vårt kulturarv.

 33.

Vraken innehåller unika föremål

Lämningar under havsytan studeras med marinarkeologiska metoder. Vrakforskning är nyckeln till undersökningen av sjöfartens historia. I de väl bevarade vraken finns ofta föremål som inte bevarats någon annanstans. Bara en bråkdel av Östersjöns tiotusentals vrak har undersökts, så det finns mycket att undersöka!